اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید مسعود پورسید آقایی

استاد حوزه علمیه قم، قم، ایران.

masoud.pa313gmail.com

سردبیر

سید رضی موسوی گیلانی

دانشیار، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

alireza.5988yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمدتقی هادی زاده

استاد، حوزه علمیه قم، قم، ایران.

hadizadeh110yahoo.com

فرح رامین

دانشیار، دانشگاه قم، قم، ایران.

f.raminqom.ac.ir

امیر غنوی

استادیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.

amir.ghanavigmail.com

صادق سهرابی

استاد حوزه علمیه قم، قم، ایران.

sohsadegh73gmail.com

نصرت الله آیتی

استاد حوزه علمیه قم، قم، ایران.

ayati110yahoo.com

جواد جعفری

استاد حوزه علمیه قم، قم، ایران.

javad1350jafarigmail.com

محمدصابر جعفری

استاد حوزه علمیه قم، قم، ایران.

jafarimsaberyahoo.com