دوره و شماره: دوره 16، شماره 37، فروردین 1402 
حماسه و عرفان در غزل آیینی معاصر

صفحه 99-132

نجمه نظری؛ مبینا مطهری نسب؛ ریحانه جعفرنیا