دوره و شماره: دوره 13، شماره 32، مهر 1399 
آرمان‌شهر ظهور در انیمیشن «زتوپیا»

صفحه 115-130

علی رضایی آدریانی؛ سیدرضی موسوی گیلانی