دوره و شماره: دوره 13، شماره 31، فروردین 1399 
حکمت و معنای نور و رنگ در معماری حرم حضرت معصومه

صفحه 69-104

محبوبه حسنی‌پناه؛ سیدرضی موسوی گیلانی؛ سیدامیر فشنگی‌زاده