دوره و شماره: دوره 12، شماره 30، مهر 1398 

مقاله پژوهشی

منظومه رسم انتظار

صفحه 5-29

سیدمسعود پورسیدآقایی


تأثیر لحن بر ساخت فضاهای شعری با مضمون انتظار (مطالعۀ موردی: طاهره صفارزاده)

صفحه 105-122

علی‌اکبر کمالی نهاد؛ سیده مریم ایزدی دهکردی؛ شهریار شادی گو