دوره و شماره: دوره 12، شماره 29، فروردین 1398 
چالش الاهیات و سینما بر سر بازنمایی عیسی مسیح

صفحه 45-68

عارفه گودرزوند؛ مهراب صادق‌نیا؛ سیدرضی موسوی گیلانی؛ کورت اندرس ریچاردسون


بررسی عناصر سه‌گانه فکری، شکلی و ساختاری در دعای عصر غیبت

صفحه 111-135

سیّدابوالقاسم حسینی زیدی؛ حمید عباس‌زاده؛ احمد محمّدیان