دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، دی 1394 
غیبت موسی و بازتولید نظام مشترک روایی

صفحه 75-92

حمید تلخابی؛ نعمت باقری‌فرد؛ مجید تلخابی