دوره و شماره: دوره 9، شماره 20، دی 1395 

مقاله پژوهشی

نقش تعلیمی هنر از نگاه فارابی و نسبت آن با آموزه انتظار

صفحه 5-26

سیدرضی موسوی گیلانی؛ علیرضا آرام