دوره و شماره: دوره 10، شماره 24، دی 1396 

مقاله پژوهشی

بررسی و نقد نظریه دوایت.م دونالدسن در تبیین اصالت مهدویت

صفحه 37-60

سیدرضی موسوی گیلانی؛ مسلم کامیاب