بررسی نقش عالِم در غیبت ولیّ‌الله با تحلیل داستان روبیل در قوم یونس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سطح چهار حوزه و عضو هیئت علمی مرکز تخصصی موعود حوزه علمیه قم

2 کارشناس ارشد مدرسی معارف دانشگاه معارف اسلامی قم، ایران

چکیده

در هنگام غیبت حجت الهی، وظیفه هدایت جامعه بر دوش عالمان دین قرار داده شده است؛ دانشمندان در این موقعیّت نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کنند. در زمان حضرت یونس؟ع؟ نیز وقتی پیامبر خدا از میان قوم بیرون رفت، (دوران غیبت)، عالم قوم یونس که روبیل نام داشت، وظیفه هدایت قوم را بر عهده گرفته و به سرانجام رسانید. این تحقیق با روش کتابخانه‌ای در گردآوری مطالب و شیوه توصیفی _ تحلیلی در پردازش داده‌ها در پی تحلیل این داستان و تعیین نقش عالم در غیبت حجت خداست و به این نتیجه رسیده که روبیل در دوران غیبت یونس؟ع؟، چند اقدام مهم انجام داد: حضور در جامعه؛ عهده‌داری نقش هدایت؛ دعوت بندگان خدا به سوی خدا نه به خود؛ احساس وظیفه و اقدام بهنگام آتش به اختیار؛ آشتی دادن مردم با معنویت، و ولیّ‌الله و ایجاد زمینه برای پذیرش حضور معصوم. این سری اقدامات روبیل به عنوان عالم قوم یونس؟ع؟، قابلیت الگو‌گیری برای عالمان دین در دوران غیبت امام زمان؟عج؟ را داراست.

کلیدواژه‌ها