بازنمود نقش کارکردشناسانه تفکر خلّاق در توانمندسازی فردی هنرمند در عرصه آموزه مهدویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه معارف اسلامی قم، ایران

چکیده

هدف: این پژوهه با هدف اکتشاف مهم­ترین برون­دادهای کاربست تفکر خلاق در هنرمند مهدوی سامان یافته است. روش: این تحقیق روش تبیینی _ تحلیلی را در پردازش محتوا مبنا قرار داده است، و بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه‌ای _ کاربردی و به لحاظ نوع داده‌های مورد استفاده، یک تحقیق کیفی است. روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای و در استکشاف از توصیف بهره برده شده است. یافته­ها: مهم­ترین نقش تفکر خلاق در توانمندسازی فردی هنرمند است. این توانمندسازی در دو ساحت انگیزشی و مهارتی قابل رصد است. غلبه ریشه­یابی بر عارضه بینی، خلق احساس خود اثربخشی، تعهد پایدار و درک هوشمندانه تفاوت­های فردی در انتقال پیام مهدوی مهم­ترین یافته­های تحقیق در توانمندسازی انگیزشی و روانی هنرمند مهدوی است. طراحی نوآورانه اثر هنری و رشد ابتکارات احساسی نیز در توانمندسازی مهارتی هنرمند در عرصه آموزه مهدویت مؤثر است. نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده‌های جمع‌آوری شده نشان که تفکر خلاق، ارتقای قدرت انگیزشی، نوآوری و عزت نفس در حوزه توانمندسازی فردی هنرمند مهدوی را ارتقا می­دهد.

کلیدواژه‌ها