نقش تربیت مهدوی در پرورش روحیه انتظار دانش‌آموزان از نظر معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش تربیت مهدوی در پرورش روحیه انتظار دانش‌آموزان انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی بود. جامعه پژوهش، معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 5 شهر اصفهان بودند که تعداد 50 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسش‌نامه محقق ساخته بود که پنج خرده مقیاس تربیت مهدوی را شامل شد. روایی محتوایی پرسش‌نامه توسط اساتید دانشگاه تأیید شد و پایایی کل مقیاس 83/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و برای تحلیل مصاحبه از مقوله‌بندی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد همبستگی مثبت و متوسطی بین متغیرها وجود داشت. سطوح بالایی از مؤلفه‌های تربیت مهدوی(تربیت دینی ، کیفیت تدریس دینی معلمان، تعمیق فرهنگ انتظار در دانش‌آموزان، تقویت ابعاد عقیدتی و ارزشی دانش‌آموزان، تقویت ابعاد فکری و اعتقادی دانش‌آموزان و تثبیت بینش و بصیرت آنان) با سطوح بالایی از ابعاد شخصیتی و روحی دانش‌آموزان از لحاظ آماده‌سازی آنان برای حضوری همه جانبه و سازنده در دوران ظهور امام زمان؟عج؟ در ارتباط مستقیم بود. تربیت مهدوی با تثبیت بینش و بصیرت دانش‌آموزان در آخرالزمان بیشترین و کیفیت تدریس دینی معلمان با نگرش مذهبی دانش‌آموزان کمترین میزان همبستگی را داشت.

کلیدواژه‌ها