فرهنگ انتظار درشعر غزل سرایی ایرانی فاضل نظری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیا ت علمی

چکیده

چکیده

غـزل بـه عنـوان مهمترین و لطیفترین فنـون شـعری، همـواره در ادبیـات فارسـی و عربـی، جـزء بـارزترین مضامین شعری بوده است و کمترین شـاعری را مـیتـوان یافـت کـه دهـان بـه غـزلسـرایی نگشوده باشد.اما در میان شاعران، عده ای هستند که نام آنهابا فن غزل گره خورده اسـت وشهرت آنان، مرهون غزلیات ناب و لطیفشان می باشد، که توانستنه اند ارتباط وثیقی با فرهنگ انتظار برقرار کنند. یکی از این شاعران جناب آقای فاضل نظری است.( اهمیت) سوالی که مطرح است ،نگاه فاضل نظری به فرهنگ انتظار درغزل ها چگونه است.؟ ( سوال) روش تحقیق دراین مقاله، روش اسنادی ،تحقیقی وکتابخانه ای می باشد.( روش) فاضل نظری درشعرهای خود به مسئله انتظار با نگاه یک منتظر که همیشه سه حالت باید دروجود ش باشد نگاه کرده است. نارضاتی ازوضع موجود، خواست آرمان مطلوب وراهکارجهت رسیدن به مطلوب (یافته)

کلید واژه ها ؛ شعر، فاضل نظری ، فرهنگ انتظار، آرمان مطلوب، نارضایتی ازوضع موجود

کلیدواژه‌ها