نگاهی به سبک ادبی «محمدنصیر اصفهانی» در «مدحیۀ مهدوی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران

چکیده

سبک ادبی راهی است برای بازنمایی ویژگی­ها، باورها و خلقیات ادیب؛ و یکی از رویکردهای سبک‌شناسی ادبی، بررسی انگیزه­های فکری، روانی و اجتماعی مؤثر در گزینش ساختارهای زبانی یک اثر ادبی است. این پژوهش سعی دارد با رهیافت توصیفی _ تحلیلی به بررسی مؤلفه­های مؤثر در ایجاد سبک ادبی یکی از سروده­هی عربی محمدنصیر اصفهانی؛ از ادبای قرن دوازدهم هجری، در مدح امام مهدی4 بپردازد و بازتاب آن­ها را در ساختارهای زبانی وی مشخص کند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که پایبندی شاعر به عقاید شیعی و رواج این عقاید در دوران زندگی وی؛ ارادت ویژه به امام مهدی4، طبیب بودن شاعر؛ فراق یاران و به­سر بردن در غربت، از جمله عوامل شکل­گیری ساختار این مدحیه است و او برای مفهوم‌سازی این قصیده از ابزارهای هنری کلام بهره­گیری نموده و با آفرینش تناسبات کلامی، مفهوم مورد نظر خویش را به شکلی فاخر بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها