تقابل‌های دوگانه در شعر مهدوی عصر قاجار (براساس تذکرۀ انجمن قدس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینای همدان، ایران

2 دانشیار دانشگاه بوعلی سینای همدان، ایران

چکیده

شعر مهدوی از زیرمجموعه‌های شعر آیینی و ولایی به شمار می­رود و مضامینی چون انتظار موعود، غیبت، ظهور و حکومت جهانی موعود را دربرمی­گیرد. برقراری عدالت پس از فراگیر شدن بی‌عدالتی در دورۀ غیبت از بارزترین مضامین شعر انتظار به شمار می­رود؛ چنان­که تقابل دوگانۀ داد و بیداد را به عنوان یک مشخصۀ سبکی در شعر انتظار می­توان بررسی کرد. تقابل‌های دوگانه یکی از مهم‌ترین رویکردهای ساختارگرایی و اصطلاحی کلیدی در نظام زبان‌شناسی است که در فهم معنا و نظام تفکر انسان و اندیشۀ حاکم بر اثر، نقشی بنیادین ایفا می­کند. مقالۀ حاضر به بررسی تقابل‌های دوگانه در شعر مهدوی دورۀ قاجار پرداخته است. اشعار مورد بررسی از تذکرۀ انجمن قدس( مجموعه اشعار در مدح حضرت مهدی7) انتخاب شده­اند. تأملی در سروده‌های بیست شاعر عصر قاجار نشان می­دهد که تقابل به عنوان یک مشخصۀ سبکی در این سروده‌ها قابل ردیابی است. در پژوهش حاضر، 685 تقابل مورد بررسی قرار گرفته که 7/46 درصد (320 مورد) از نوع واژگانی، 03/15 درصد (103 مورد) از نوع معنایی و 2/38 درصد (262 مورد) از نوع ادبی است. توجه به مسائل دینی و اخلاقی، تأثیر محیط سیاسی اجتماعی عصر، کارکرد زیبایی‌شناختی و پرداختن به آرمانشهر مهدوی از مهم‌ترین عوامل توجه به تقابل‌ها در شعر این دوره است.

کلیدواژه‌ها