پر کاربردترین مفاهیم و موضوعات در مقالات مهدوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضوهیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران ، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، یافتن پاسخ این پرسش است که در میان مفاهیم حوزه مهدویت در مقالات منتشر شده، چه موضوعات و کلماتی از اهمیتی ویژه برخوردارند و به دلیل حساسیت انتقال معنای این موضوعات، ترجمه آنها باید با چه ابزاری تأیید شود. در این پژوهش، چکیده‌هایی منتخب از مقالات مهدوی به صورت تصادفی، انتخاب و تحلیل محتوا شده‌اند و با استفاده از ابزار آمار و روش بررسی پیکره‌ای واژگان با توجه به بستر و متن وقوع، کشفیاتی در این زمینه به دست آمده است. تهیه چنین ایندکس‌هایی از ملزومات پژوهش در زمینه‌های تحقیقاتی رو به رشد است و مهدویت نیز از این قاعده مستثنا نیست. مقاله پیش رو در پی یافتن یک طبقه‌بندی از اصلی‌ترین موضوعات مهدوی است که از تجربه‌های مترجم و نرم‌افزار تحلیل متن سود جسته است. بدین منظور، با انتخابی هدفمند، چکیده‌های مقالات چاپ شده و ترجمه انگلیسی‌شان به عنوان حوزه دادگان در نظر گرفته شد. سپس نمونه‌برداری تصادفی انجام شد و با ابزار نرم‌افزاری کانکوردنسر، واژه‌های پرکاربرد در متون، شناسایی و پس از تعدیل، با معادل‌های فارسی تطبیق داده شد. در نتیجه، اسامی خاص مهدوی، صفات منسوب به مهدویت و مفاهیم اسلامی مربوط، سه حوزه موضوعی اصلی متون تعیین شدند و کلیدواژگان هر حوزه و ترجمه قابل قبول در متون مختلف با ذکر مثال و توضیح متن مشخص شد. سپس برای مرتبط کردن ترجمه برخی مفاهیم برای درک بهتر، پیشنهادهایی بیان شد.

کلیدواژه‌ها