بازتاب مؤلفه‌های ظهور حضرت مهدی در شعر وحشی بافقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مجتمع آموزش عالی سراوان ، سیستان و بلوچستان، ایران.

چکیده

بازتاب یافتن جایگاه «منجی موعود امت اسلامی» در اندیشه‌های علما و شعرای ایرانی از این نظر اهمیت دارد که شعر فارسی، عصاره‌ای از عقاید و اندیشه‌های ایرانیان به شمار می‌رود. در این میان، وحشی بافقی از شاعرانی است که در اشعار خود، به تفصیل، به مبانی اعتقادی مسلمانان از جمله مسئله «ظهور» پرداخته است.
این مقاله، شعر وحشی بافقی را از منظر ظهور منجی، مضامین و معانی مرتبط با دوران ظهور و اوج دل‌دادگی‌ منتظران و انتظار کشیدن برای ظهور آن حضرت بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها