بررسی تطبیقی انتظار و هویت فرهنگی و تمدنی در شعر معاصر عربی و فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد زبان و ادبیّات عربی دانشگاه لرستان، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه لرستان، ایران

چکیده

اندیشه انتظار و بیان سیمای امام مهدی4 در شعر شاعران متعهّد به اهل‌‌بیت:، از دیرباز تاکنون به ویژه در شعر دوره معاصر دیده می‌شود. شاعران معاصر، باب جدیدی را در زمینه شعر و ادب به نام «ادبیّات مهدوی» گشودند و از دریچه شعر، امام مهدی4 را به عنوان منجی آخرالزّمان به تشنگان حقیقت معرّفی کردند.
مقاله حاضر به روش توصیفی _ تحلیلی و با استناد به شواهدی از اشعار این شاعران به بررسی تطبیقی انتظار و هویت فرهنگی و تمدنی در شعر معاصر عربی و فارسی می‌پردازد. شاعران معاصر شیعه در زبان فارسی و عربی با استشهاد به تفاسیر قرآن و روایات متواتر، در اشعار مهدوی خویش در پی وصف سیمای امام مهدی4 به بیان انتظار موعود پرداخته‌اند. البته مفهوم «انتظار» در اندیشه این شاعران مسلمان تنها در معنای انتظار خلاصه نمی‌شود و شاعران به موضوعات دیگری هم در این زمینه توجه نشان داده‌اند که بیانگر هویت و تمدن اسلامی است. شاعران در پرتو «ادبیات انتظار» از مضمون‌هایی مانند انواع انتظار (انتظار مخرّب و انتظار سازنده)، وظیفه منتظران در عصر غیبت (صبر و استقامت و شناخت و معرفت به امام مهدی4)، فضیلت انتظار و جمعه (نماد انتظار موعود) سخن می‌گویند.

کلیدواژه‌ها