تبیین جهان مفروضِ فیلمنامه موعودگرا، بر اساس اندیشه فارابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ادبیات نمایشی دانشکده صداوسیمای قم و دانشجوی کارشناس ارشد فلسفه هنر دانشگاه ادیان مذاهب قم

2 دکتری حکمت هنر دینی دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ایران.

چکیده

نوشتار پیش رو با طرح این پرسش که «جهان داستانی آرمانشهر در فیلمنامه موعودگرا، از چه عناصری تشکیل می‌شود؟» مدعی است می‌توان با توجه به آرای فلسفی فارابی در باب مدینه فاضله، بن‌مایه‌های عناصر «جهان داستانی» آرمانشهر را برای نگارش فیلمنامه فراهم کرد. با توجه به عقائد شیعه در خصوص آخرالزمان و تشکیل حکومت جهانی، بایسته است برای بازنمایی نمایشی مدینه فاضله در پرتو تأسیس دولت کریمه، عناصر تشکیل‌دهنده جهان داستانی آن شناسایی و ابعاد آن با بهره‌گیری از اندیشه‌ فارابی مشخص شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مفهوم مدینه فاضله در اندیشه فارابی، به تبیین عناصر تشکیل‌دهنده آرمانشهر در «جهان داستانی» فیلمنامه‌های موعودگرا پرداخته و شرائط مفروض شکل‌گیری این جهان داستانی را با استفاده از آراء جیمز تامس تحلیل نموده است. نتایج به دست آمده چنین نشان می‌دهد که عناصر «جهان داستانی» آرمانشهر در اندیشه فارابی به صورت عینی و ملموس تبیین شده و به خوبی می‌توان در نگارش متون داستانی و نمایشی از این عناصر بهره برد. در نهایت، این جستار برای طراحی «جهان داستانی» مدینه فاضله، دو راهکار پیشنهاد داده است: 1_ تبیین شرائط مفروض با توجه به ایده اولیه 2_ تبیین عناصر اصلی جهان مفروض مانند: زمان، مکان، جامعه، خانواده، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، قانون، معنویت و مبانی انسان‌شناختی بر پایه اندیشه فارابی در ترسیم مدینه فاضله؛ که با تحلیل دراماتیک می‌توان ظرفیت‌های نمایشی موجود در این عناصر را کشف نمود.

کلیدواژه‌ها