ویژگی‌های شعر انتظار علی‌رضا قزوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

اعتقاد به ظهور منجی و تشکیل جامعۀ آرمانی در ادبیات جهان جایگاه ویژه‌ای دارد. باور به نجات‌دهنده، بخش در خور توجهی از باورهای دینی در عرصۀ ادبیات ایران پیش از اسلام را در برگرفته بود. در ایران پس از اسلام نیز بخش چشمگیری از شعر فارسی را آثاری با هویت دینی تشکیل می‌دهد.
پس از پیروزی انقلاب، مفهوم انتظار در شعر شاعران، رنگ دیگری به خود گرفت. مفهوم انتظار به برجسته‌ترین حوزه شعر آیینی تبدیل شد و ویژگی‌های خاص خود را پیدا کرد.
بخشی از سروده‌های علی‌رضا قزوه، در حوزۀ «شعر انتظار» قابل بررسی است. بیان ویژگی‌های شاخص شعر انتظار او هدف اصلی پژوهش حاضر است. زبان ساده، تأثیرپذیری از قرآن و حدیث و تصویر‌های زیبا سه ویژگی شعر انتظار وی است.
استقبال شاعران معاصر نسبت به موضوع انتظار و نبود تحقیقی جامع با موضوع شعر انتظار از ضرورت‌های پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها