راهنمای روش‌شناسی دینی درباره هنر و زیبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، تهران، ایران.

چکیده

قرآن به عنوان مهم‌ترین منبع دینی مسلمانان و به عنوان متن سخنان خداوند، برای تحقیق پیرامون نگرش پیشینی اسلام از هنر و زیبایی، از اهمیت فراوانی برخوردار است و همواره پژوهشگران عرصه هنر نیازمند راهنمای تحقیق در روش‌شناسی قرآن هستند تا بتوانند روش، موقعیت، خاستگاه و منظومه فکری قرآن را درباره هنرها و زیبایی دنبال کنند. مسئله اساسی در این مقاله بررسی روش‌شناسی و شیوه جستجو در قرآن برای بیان منظومه فکری قرآن درباره هنرها و زیبایی است، به طوری که محقق با پژوهش پیرامون بعضی از هنرها یا درباره ادبیات قرآن، می‌تواند منظومه معرفتی قرآن را در عرصه هنر و زیبایی‌شناسی استخراج کند.

کلیدواژه‌ها