رابطۀ معنادار اندیشۀ مهدویّت و سبک شعر انتظار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

دکترین مهدویت در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای در سطوح و لایه‌های مختلف جامعه فراگیر شده‌است که تقریباً در مجموعه شعر تمام شاعران متعهّد می‌توان سروده‌ای با موضوع موعود سراغ گرفت. تفکّر حاکم بر این سروده‌ها گره‌خوردگی معناداری با سبک شعر انتظار دارد. هدف این مقاله آن است که با بررسی ویژگی‌های سبکی نوع ادبی انتظار، به این ارتباط معنادار بپردازد. در این راستا مسئلۀ اصلی مقاله این است که در شعر انتظار به دلیل ماهیت آرمانی آن، واژه‌هایی با بار ایدئولوژیک ورود می‌کنند که به دلیل بسامد بالا جزو ویژگی های سبکی این نوع شعر می‌شوند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و با تکیه بر رویکرد سبک‌شناسی لایه‌ای است. بدنۀ اصلی مقاله را بررسی تعدادی از سروده‌های انتظار شاعران معاصر، از منظر رابطۀ ایدئولوژی ذهنی صاحب اثر با لایه‌های سبکی شعر او تشکیل می‌دهد و در پایان این نتیجه حاصل می‌شود که در شعر انتظار معاصر،گره‌خوردگی معناداری میان لایۀ ایدئولوژیک سبک شعر مهدوی و لایه‌های مختلف آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی، به مثابۀ دیگر لایه‌های سبکی اثر ادبی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها