عرفان یهودی کابالا و آخرالزمان در فیلم‌های سینمایی هالیوود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

صاحبان اقتصاد جهانی، عمدتاً سرمایه‌داران یهودی مسلک‌اند که اقتداری بسیاری از زمینه‌های ارتباطی از جمله سینمای هالیوود را در اختیار دارند. این افراد برای توسعه نفوذ و آیین مورد تبعیت خود، از مکانیزم‌های ارتباطی و عناصر پُر جاذبه فیلم استفاده می‌کنند. بخش بزرگی از تولیدات کنونی هالیوود در حوزه آخرالزمان و پایان دنیا است که عمدتاً معطوف به تفکر آخرالزمانی کابالا و نظام صهیون است. آن‌چه که در این پژوهش مورد تاکید است؛ این است که چه عناصری از تفکر و عرفان یهودی (کابالیسم) با قالب آخرالزمانی و با استفاده از جاذبه‌های تولید فیلم‌های سینمایی به مخاطب عرضه می‌شود و چگونه در لابه‌لای پیام‌های مستقیم و صریح عناصر پنهان و غیرصریح در تفکر مخاطب جاگیر می‌شود.
پژوهش حاضر، پژوهشی اکتشافی است که به کشف چالش‌های موجود در عرصه عملکرد فیلم‌های سینمای هالیوود در زمینه آخرالزمان است. روش مورد استفاده، روش تحلیل روایت narrative Analyses با تکنیک ترکیبی است. جامعه آماری فیلم‌های سینمایی آخرالزمانی تولید شده در یک دهه اخیر است. نتایج نشان داد که روایت موعود در سینمای هالیوود، روایتی مبتنی بر عرفان یهودی و منجیانی میرا است که بعضاً تخریب‌گر و نشانه‌هایی از تفکر کابالا در آن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها