مراکز مهدوی و تبلیغ جهانی آموزه‌های مهدوی؛ چالش‌ها و بایسته‌‌های راهبردی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه تفسیر و علوم قرآن جامعة الزهرا، قم، ایران.

2 دانشجوی دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

مراکز مهدوی دارای رسالتی گسترده در تبلیغ آموزه‌های مهدوی در عرصه جهانی هستند. اما یکی از چالش‌های مبنایی آن است که جایگاه آموزه‌های مهدوی و برنامه‌ریزی عملیاتی برای تبلیغ آن در سطح بین‌الملل، متناسب با قابلیت‌ این نهادها نبوده‌ است. سؤال اساسی آن است که بایسته‌های راهبردی در مسیر تحقق چشم‌انداز و ماموریت مراکز مهدوی در عرصه تبلیغ جهانی آموزه‌های مهدوی چیست؟ در این نگاشت با بررسی مبانی نقلی و عقلیِ «اصل دعوت» به عنوان یکی از اصول اسلامی مؤثر در عرصه تبلیغ بین‌المللی، عوامل تأثیرگذار در تحول نقش مراکز مهدوی در مقوله تبلیغ جهانی بیان شده است. این مقاله کیفی و از نوع موردی به صورت ردیابی فرآیند در امر تبلیغ جهانی آموزه‌های مهدوی در نهادهای تخصصی مربوط به مهدویت بوده که چارچوب آن از نوع استقرایی است. جمع‌آوری داده‌ها به روش اسنادی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه بایسته‌های راهبردی از نظریه مبنایی استفاده شده‌است. این پژوهش با بررسی شرایط زمینه‌ای در تبلیغ جهانی آموزه‌های مهدوی، برای رفعِ چالش با کمک ‌گرفتن از مبانی نقلی و عقلی، به شرایط علی و تحول‌بخش در مراکز مهدوی و استخراج بایسته‌های راهبردی پرداخته ‌است. بر این اساس مراکز مهدوی می‌بایست مبتنی بر اصل دعوت، به محذورات و مقدورات ناشی از وجود یک رقابت جهانی در عرصه تبلیغ، مفهوم قدرت گفتمانی و تدبیر برای تحقق گفتمان جهانی مهدویت، نقش روز‌افزون فرد و نهادهای غیردولتی در عرصه بین‌المللی و شکل‌گیری جامعه شبکه‌ای در مبحث منجی موعود توجه کرده و نقش تأثیرگذاری را در مدیریتِ چالشِ ضعف گفتمان جهانی مهدوی ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها