کلیدواژه‌ها = هنر اسلامی
بازخوانی نقوش و آرایههای معماری شهر تاریخی ماسوله برمبنای مفاهیم و شاخصه‌های انتظار، منجی و مهدویت

دوره 15، شماره 36، مهر 1401، صفحه 7-32

سعید حسن‌پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وند شعاری


بازخوانی برخی نمادهای منجی موعود در کاشی‌های زرین فام کاشان

دوره 11، شماره 27، مهر 1397، صفحه 22-47

زهرا دانش آرانی؛ حسن ستاری ساربانقلی