کلیدواژه‌ها = حضرت یونس
رابطه اضطرار و نجات در متن نمایشی: مطالعه موردی قصه حضرت یونس

دوره 16، شماره 37، فروردین 1402، صفحه 7-24

حمید تلخابی؛ علی رضایی آدریانی


بررسی نقش عالِم در غیبت ولیّ‌الله با تحلیل داستان روبیل در قوم یونس

دوره 16، شماره 37، فروردین 1402، صفحه 79-98

مصطفی ورمزیار؛ سید محمدجواد سیدنظری