نویسنده = عبدالواحد بامری
نشانه‌های ظهور منجی موعود در نگاه صوفیانه فرقۀ بریلوی

دوره 16، شماره 37، فروردین 1402، صفحه 133-152

عبدالواحد بامری؛ منصور نیک‌پناه