نویسنده = ریحانه جعفرنیا
حماسه و عرفان در غزل آیینی معاصر

دوره 16، شماره 37، فروردین 1402، صفحه 99-132

نجمه نظری؛ مبینا مطهری نسب؛ ریحانه جعفرنیا