دوره و شماره: دوره 9، شماره 20، دی 1395 

مقاله پژوهشی

1. نقش تعلیمی هنر از نگاه فارابی و نسبت آن با آموزه انتظار

صفحه 5-26

سیدرضی موسوی گیلانی؛ علیرضا آرام


4. تطبیق‌گرایی روایات آخرالزمان در سریال غرابیب سود

صفحه 81-102

علی رضایی آدریانی؛ سید محمدرضی آصف آگاه


5. تبیین جهان مفروضِ فیلمنامه موعودگرا، بر اساس اندیشه فارابی

صفحه 103-120

سید صدرالدین فردوسی؛ مهدی داودآبادی فراهانی