دوره و شماره: دوره 11، شماره 28، دی 1397 
3. بازخوانی موعودگرایانه هنر طراحی شهرهای اساطیری ایران باستان (مطالعه موردی ورجمکرد و گنگ دژ)

صفحه 59-78

نسا اسماعیلی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ آرش ثقفی اصل؛ اسدالله شفیع‌زاده